Sahara Black

Sahara Black

SKU: ITPOSL39.3X118.1SB

Porcelain Slab - 39.3x118.1 - Sahara Black - Matt - 6 mm

Porcelain Slab - 39.3x118.1 - Sahara Black - Polished - 6 mm